Skip to content

Kushtet e Shërbimit

Ky website operohet nga Jeteza Studios. Përgjatë website-it, termat “ne”, “e jona” i referohen Jeteza Studios.

Jeteza Studios ofron këtë ëebsite, perfshirë informacione, pajisje dhe shërbime në dispozicionin tuaj, vetëm në rast se janë pranuar të gjitha kushtet, politikat dhe njoftimet e shënuara këtu. Duke vizituar faqen tone dhe/ose duke blerë dicka nga ne, ju angazhoheni në shërbimin tonë dhe bini dakort të jëni të detyruar nga termat dhe kushtet e mëposhtme (
“Kushtet e Shërbimit”, Kushtet), duke përfshirë kushtet shtesë dhe politika të referuara këtu dhe/ose të disponueshëm në një hiperlink. Këto Kushtet e Shërbimit janë për të gjithë përdoruesit e faqes, duke përfshirë pa kufizim përdoruesit që janë shfletuesit, shitësit, klientët, tregëtaret dhe/ose kontribuesit e përmbajtjes.

Ju lutemi lexoni Kushtet e Shërbimit me kujdes para se të përdorni faqen tonë. Duke aksesuar ose përdorur faqen tonë, ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushtë të Shërbimit. Nëse nuk bini dakort me të gjitha kushtet dhe rregullat e kësaj marrëveshjeje, atëherë ju nuk mund të aksesoni faqen tonë ose shërbimet tona. Nëse Kushtet e Shërbimit konsiderohen një ofertë, pranimi është ekspresivisht i limituar në këto Kushtet e Shërbimit.

Çdo tipar ose mjet i ri që i shtohet dyqanit aktual do t’i nënshtrohet gjithashtu Kushteve të Shërbimit. Ju mund të rishikoni versionin më aktual të kushteve të shërbimit në cdo kohë në këtë faqe. Ne rezervojmë të drejtën për të përditësuar, ndryshuar ose zvëndësuar ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit duke postuar përditësime dhe/ose ndryshime në faqen tonë të internetit. Përgjegjesia është e juaja të kontrolloni këtë faqe në mënyrë periodike për ndryshime. Përdorimi juaj i vazhdueshëm ose përdorimi i faqes në internet pas postimit të cdo ndryshimi përbën pranimin e atyre ndryshimeve.

Dyqani ynë është i vendosur në GoDaddy.com. Ata ofrojnë platformën e-commerce në internet që na lejon të shesim produktet dhe shërbimet tona tek ju.

SEKSIONI 1- KUSHTET E DYQANIT ONLINE
Duke rënë dakort me Kushtet e Shërbimit, ju përfaqësoni se jeni të paktën mosha e shumicës në shtetin tuaj ose vendin e qëndrimit, dhe na keni dhënë lejen tuaj që një nga minorenët tuaj të përdorë këtë faqe.

Ju nuk mund të përdorni produktet tona për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar dhe as nuk mundeni, në përdorimin e Shërbimit, të shkelni ndonjë ligj në juridiksionin tuaj (duke përfshirë por jo kufizuar në ligjet e së drejtës së autorit).

Ju nuk duhet të transmetoni ndonjë krimb ose virus ose ndonjë kod të një natyre shkatërruese.

Shkelja e ndonjë prej Kushteve do të rezultojë në përfundimin e menjëhershëm të Shërbimeve tuaja.

SEKSIONI 2 – KUSHTET E PËRGJITHSHME

Ne rezervojmë të drejtën t’i refuzojmë shërbimin kujtdo për ndonjë arsye në çdo kohë.

Ju e kuptoni që përmbajtja juaj (duke mos përfshirë informacionin e kartës së kreditit), mund të transferohet e pakriptuar dhe të përfshijë (a) transmetime në rrjete të ndryshme;(b) ndryshimet për t’iu përshtatur kërkesave teknike të rrjeteve ose pajisjeve lidhëse. Informacioni i kartës së kreditit është gjithmonë i koduar gjatë transferimit përmes rrjeteve.

Ju pranoni të mos riprodhoni, kopjoni, shisni, rishisni ose shfrytëzoni ndonjë pjesë të Shërbimit, përdorimin e shërbimit, qasjen në shërbim ose ndonjë kontakt në faqen e internetit përmes së cilës ofrohet shërbimi, pa leje të shkruar me shkrim .

Titujt e përdorur në këtë marrëveshje përfshihen vetëm për lehtësi dhe nuk do të kufizojnë ose ndikojnë në këto kushte.

SEKSIONI 3 – SAKTËSIA, PLOTËSIA DHE KOHA E INFORMACIONIT

Ne nuk jemi përgjegjës nëse informacioni i bërë i disponueshëm në këtë faqe nuk është i saktë, i plotë ose aktual. Materiali në këtë faqe është dhënë vetëm për informacion të përgjithshëm dhe nuk duhet të mbështetet në të ose të përdoret si baza e vetme për marrjen e vendimeve pa u konsultuar me burime primare, më të sakta, më të plota ose më në kohë të informacionit. Çdo mbështetje në materialin në këtë faqe është në rrezikun tuaj.

Kjo faqe mund të përmbajë informacione të caktuara historike. Informacioni historik,nuk është demosdoshmërisht i vërtetë dhe sigurohet vetëm për referencën tuaj. Ne rezervojmë të drejtën për të modifikuar përmbajtjen e kësaj faqe në çdo kohë, por nuk kemi asnjë detyrim për të përditësuar ndonjë informacion në faqen tonë. Ju pranoni që është përgjegjësia juaj të monitoroni ndryshimet në faqen tonë.

SEKSIONI 4 – MODIFIKIMET E SHËRBIMIT DHE ÇMIMET

Çmimet për produktet tona mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Ne rezervojmë të drejtën në çdo kohë për të modifikuar ose ndërprerë Shërbimin (ose ndonjë pjesë ose përmbajtjen e tij) pa njoftim në çdo kohë.

Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush ose ndaj ndonjë pale të tretë për ndonjë modifikim, ndryshim të çmimit, pezullim ose ndërprerje të Shërbimit.

SEKSIONI 5 – PRODUKTET OSE SHËRBIMET
(nëse aplikohet)

Disa produkte ose shërbime mund të jenë në dispozicion ekskluzivisht përmes faqes në internet. Këto produkte ose shërbime mund të kenë sasi të kufizuara dhe janë subjekt i kthimit ose shkëmbimit vetëm në përputhje me Politikën tonë të Kthimit.

Ne kemi bërë çdo përpjekje për të shfaqur sa më saktë që të jetë e mundur ngjyrat dhe imazhet e produkteve tona që shfaqen në dyqan. Ne nuk mund të garantojmë që shfaqja e çfarëdo ngjyre e monitorit të kompjuterit tuaj do të jetë e saktë.

Ne rezervojmë të drejtën, por nuk jemi të detyruar, të kufizojmë shitjet e produkteve ose shërbimeve tona tek çdo person, rajon gjeografik ose juridiksion. Ne mund ta ushtrojmë këtë të drejtë rast pas rasti. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar sasitë e çdo produkti ose shërbimi që ne ofrojmë. Të gjitha përshkrimet e produkteve ose çmimet e produkteve mund të ndryshojnë në çdo kohë pa njoftim, në gjykimin e vetëm prej nesh. Ne rezervojmë të drejtën për të ndërprerë çdo produkt në çdo kohë. Çdo ofertë për çdo produkt ose shërbim të bërë në këtë faqe është e pavlefshme kur është e ndaluar.

Ne nuk garantojmë që cilësia e ndonjë produkti, shërbimi, informacioni ose materiali tjetër të blerë ose marrë nga ju do të përmbushë pritjet tuaja, ose që çdo gabim në shërbim do të korrigjohet.

SEKSIONI 6 – KTHIMET E PËRGJITHSHME

Çdo porosi që ju dorëzohet do të jetë e një cilësie të kënaqshme. Sidoqoftë, nëse dorëzojmë një porosi që nuk është e një cilësie të kënaqshme, ju mund të:

a) na kontaktoni për një rimbursim të plotë brenda tridhjetë (15) ditëve nga dorëzimi; ose
b) na kontaktoni për një riparim ose zëvendësim.
Ne monitorojmë numrin e kthimeve të bëra nga klientët dhe kthimet e përsëritura do të shënohen dhe mund, sipas gjykimit tonë, të çojnë në mbylljen e llogarisë tuaj.

SEKSIONI 7 – SAKTËSIA E FATURIMIT DHE INFORMACIONET E LLOGARISË

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë çdo porosi që bëni me ne. Ne, sipas gjykimit tonë të vetëm, mund të kufizojmë ose anulojmë sasitë e blera për person, për familje ose për porosi. Këto kufizime mund të përfshijnë porosi të vendosura nga ose nën të njëjtën llogari të klientit, të njëjtën kartë krediti dhe / ose porosi që përdorin të njëjtën adresë faturimi dhe / ose transporti. Në rast se ne bëjmë një ndryshim ose anulojmë një porosi, ne mund të përpiqemi t’ju njoftojmë duke kontaktuar e-mail dhe / ose adresën e faturimit / numrin e telefonit të dhënë në kohën kur është bërë porosia. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar ose ndaluar porositë që, sipas gjykimit tonë, duket se vendosen nga tregtarët, shitësit ose shpërndarësit.

Ju pranoni të siguroni informacionin e llogarisë aktuale, të plotë dhe të saktë për të gjitha blerjet e bëra në dyqanin tonë. Ju pranoni të përditësoni menjëherë llogarinë tuaj dhe informacione të tjera, duke përfshirë adresën tuaj të postës elektronike dhe numrat e kartave të kreditit dhe datat e skadimit, në mënyrë që të mund të përfundojmë transaksionet tuaja dhe t’ju kontaktojmë sipas nevojës.

Për më shumë detaje, ju lutemi rishikoni Politikën tonë të Kthimit.

SEKSIONI 8 – MJETET OPSIONALE

Ne mund t’ju ofrojmë mundësinë e përdorimit të mjeteve nga palë të treta, mbi të cilat as nuk monitorojmë dhe as nuk kemi ndonjë kontroll. Ju e pranoni që ne të sigurojmë akses në mjete të tilla “siç janë” dhe “si të disponueshme” pa ndonjë garanci, përfaqësim ose kusht të çfarëdo lloji dhe pa asnjë miratim. Ne nuk do të kemi asnjë përgjegjësi nga çfarëdo që të lindë ose që lidhet me përdorimin tuaj të mjeteve opsionale të palëve të treta.

Çdo përdorim nga ju i mjeteve opsionale të ofruara përmes faqes në internet është plotësisht në rrezik dhe diskrecionin tuaj dhe duhet të siguroheni që jeni njohur me aprovimin e kushteve mbi të cilat sigurohen mjetet nga ofruesi përkatës i palës së tretë.

Ne gjithashtu mund, në të ardhmen, të ofrojmë shërbime të reja dhe / ose veçori përmes faqes në internet (përfshirë, lëshimin e mjeteve dhe burimeve të reja). Karakteristikat dhe / ose shërbimet e tilla të reja gjithashtu do t’i nënshtrohen këtyre Kushteve të Shërbimit.

SEKSIONI 9 – LIDHJET E PALËVE TË TRETA

Përmbajtje, produkte dhe shërbime të caktuara të disponueshme përmes shërbimit tonë mund të përfshijnë materiale nga palë të treta. Lidhjet e palëve të treta në këtë faqe mund t’ju drejtojnë në faqet e internetit të palëve të treta që nuk janë të lidhura me ne.

Ne nuk jemi përgjegjës për shqyrtimin ose vlerësimin e përmbajtjes ose saktësisë dhe nuk garantojmë dhe nuk do të kemi asnjë përgjegjësi për çdo material ose faqe në internet të palëve të treta, ose për ndonjë material, produkt ose shërbim tjetër të palëve të treta. Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë dëm ose dëmtim në lidhje me blerjen ose përdorimin e mallrave, shërbimeve, burimeve, përmbajtjes ose ndonjë transaksioni tjetër të bërë në lidhje me ndonjë faqe në internet të palëve të treta.

Ju lutemi rishikoni me kujdes politikat dhe praktikat e palës së tretë dhe sigurohuni që t’i kuptoni ato para se të përfshiheni në ndonjë transaksion. Ankesat, pretendimet, shqetësimet ose pyetjet në lidhje me produktet e palëve të treta duhet t’i drejtohen palës së tretë.

SEKSIONI 10 – KOMENTET E PËRDORUESIT, KTHIMI DHE PARAQITJET E TJERA

Nëse, me kërkesën tonë, ju dërgoni paraqitje të caktuara specifike (për shembull paraqitje të konkursit) ose mes një kërkese nga ne ju dërgoni ide krijuese, sugjerime, propozime, plane ose materiale të tjera, qoftë në internet, me email, me postë, ose ndryshe (kolektivisht, ‘komente’), ju pranoni që ne, në çdo kohë, pa kufizime, të modifikojmë, kopjojmë, botojmë, shpërndajmë, përkthejmë ose përdorim çdo koment që ju na përcjellni. Ne nuk jemi dhe nuk do të kemi asnjë detyrim (1) të mbajmë çdo koment në konfidencë; (2) të paguajmë kompensim për çdo koment; ose (3) për t’iu përgjigjur çdo komenti.

Ne mund, por nuk kemi asnjë detyrim për të monitoruar, redaktuar ose hequr përmbajtje që ne vendosim në diskrecionin tonë të cilat janë të paligjshme, ofenduese, kërcënuese, shpifëse, pornografike, të pahijshme ose ndryshe të kundërshtueshme ose që shkel pronën intelektuale të ndonjë pale ose të këtyre Kushteve të Shërbimit.

Ju pranoni që komentet tuaja nuk do të shkelin asnjë të drejtë të ndonjë pale të tretë, duke përfshirë të drejtat e autorit, markën tregtare, privatësinë, personalitetin, të drejtën personale ose të pronës. Ju më tej bini dakord që komentet tuaja nuk do të përmbajnë material shpifës ose ndryshe të paligjshëm, abuziv ose të pahijshëm, ose që përmbajnë ndonjë virus kompjuteri ose problem tjetër që në ndonjë mënyrë mund të ndikojë në funksionimin e shërbimit ose ndonjë faqe në internet të lidhur me të. Ju nuk mund të përdorni një adresë të rremë të postës elektronike, të pretendoni se jeni dikush tjetër përveç vetes tuaj, ose ndryshe të na mashtroni ne ose palët e treta për origjinën e ndonjë komenti. Ju jeni përgjegjës për çdo koment që bëni dhe saktësinë e tyre. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për çdo koment të postuar nga ju ose ndonjë palë e tretë.

SEKSIONI 11 – INFORMACIONET PERSONALE

Paraqitja juaj e informacionit personal përmes dyqanit rregullohet nga Politika jonë e Privatësisë.

SEKSIONI 12 – GABIMET, PASAKTËSITË DHE HEQJET

Ndonjëherë mund të ketë informacion në faqen tonë ose në shërbim që përmban gabime tipografike ose pasaktësi që mund të lidhen me përshkrimet e produkteve, çmimet, promovimet, ofertat, tarifat e transportit të produkteve, kohën e tranzitit dhe disponueshmërinë. Ne rezervojmë të drejtën për të korrigjuar çdo gabim, pasaktësi ose lëshim, dhe për të ndryshuar ose përditësuar informacionin ose anuluar porositë nëse ndonjë informacion në Shërbim ose në ndonjë faqe në internet të lidhur është i pasaktë në çdo kohë pa njoftim paraprak (përfshirë edhe pasi të keni dorëzuar porosinë tuaj) .

Ne nuk marrim asnjë detyrim për të përditësuar, ndryshuar ose sqaruar informacionin në Shërbim ose në ndonjë faqe në internet të lidhur, duke përfshirë, informacionin e çmimit, vetëm siç kërkohet nga ligji. Asnjë përditësim ose datë freskimi e specifikuar në shërbim ose në ndonjë faqe në internet të lidhur, nuk duhet të merret për të treguar që të gjitha informacionet në Shërbim ose në ndonjë faqe në internet të lidhur janë modifikuar ose përditësuara.

SEKSIONI 13 – PËRDORUESIT E NDALUAR

Përveç ndalimeve të tjera të përcaktuara në Kushtet e Shërbimit, ju ndalohet të përdorni ëebsite-in ose përmbajtjen e saj: (a) për ndonjë qëllim të paligjshëm; (b) të kërkojë të tjerët për të kryer ose marrë pjesë në ndonjë veprim të paligjshëm; (c) të shkelë çdo rregullore ndërkombëtare, federale, provinciale ose shtetërore, rregulla, ligje ose urdhëresa lokale; (d) të shkelim të drejtat tona të pronësisë intelektuale ose të drejtat e pronës intelektuale të të tjerëve; (e) të ngacmojë, abuzojë, ofendojë, dëmtojë, shpifë, poshtërojë, frikësojë ose diskriminojë bazuar në gjini, orientim seksual, fe, etni, racë, moshë, origjinë kombëtare ose paaftësi; (f) të paraqesë informacion të rremë ose mashtrues; (g) të ngarkojë ose transmetojë viruse ose çdo lloj kodi tjetër me qëllim të keq që do të mund të përdoret në ndonjë mënyrë që do të ndikojë në funksionalitetin ose funksionimin e Shërbimit ose të ndonjë faqeje të lidhur, faqeve të tjera të internetit; (h) për të mbledhur ose gjurmuar informacionin personal të të tjerëve; (i) për të postuar spam, phish, pharm, pretekst, merimangë, zvarritje ose gërvishtje; (j) për ndonjë qëllim të turpshëm ose imoral; ose (k) të ndërhyjë ose të anashkalojë tiparet e sigurisë së Shërbimit ose ndonjë faqe në internet të lidhur, faqe të tjera interneti, ose internet. Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim përdorimin tuaj të shërbimit ose ndonjë faqe në internet të lidhur për shkeljen e ndonjë prej përdorimeve të ndaluara.

SEKSIONI 14 -DEKLARATA E GARANCIVE, KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

Ne nuk garantojmë ose përfaqësojmë që përdorimi juaj i shërbimit tonë do të jetë i pandërprerë, në kohë, i sigurt ose pa gabime.

Ne nuk garantojmë që rezultatet që mund të merren nga përdorimi i shërbimit do të jenë të sakta ose të besueshme.

Ju pranoni që herë pas here ne mund ta heqim shërbimin për periudha të pacaktuara kohore ose ta anulojmë shërbimin në çdo kohë, pa ju njoftuar.

Ju shprehimisht bini dakort që përdorimi juaj ose pamundësia e përdorimit të shërbimit është në rrezikun tuaj. Shërbimi dhe të gjitha produktet dhe shërbimet e ofruara për ju sigurohen ‘siç është’ dhe ‘siç është e disponueshme’ për përdorimin tuaj, pa ndonjë përfaqësim, garanci ose kushte të çfarëdo lloji, qoftë shprehës ose nënkuptuar, duke përfshirë të gjitha garancitë e nënkuptuara ose kushtet e tregtisë, cilësinë e tregtueshme, aftësinë për një qëllim të veçantë, qëndrueshmëri, titull, dhe mos-shkelje.

Në asnjë rast Jeteza Studios, drejtorët, oficerët, punonjësit, bashkëpunëtorët, agjentët, kontraktorët, praktikantët, furnitorët, ofruesit e shërbimeve ose licensuesit tanë nuk do të jenë përgjegjës për çdo dëmtim, humbje, pretendim ose ndonjë drejtpërdrejtë, indirekt, incidental, ndëshkues, të veçantë, ose dëme pasuese të çdo lloji, duke përfshirë, pa kufizim fitimet e humbura, të ardhurat e humbura, kursimet e humbura, humbjen e të dhënave, kostot e zëvendësimit ose ndonjë dëm të ngjashëm, qoftë i bazuar në kontratë, shkelje (përfshirë neglizhencën), përgjegjësi të rreptë ose ndryshe, që rrjedhin nga përdorimi juaj i ndonjë prej shërbimeve ose ndonjë produkti të prokuruar duke përdorur shërbimin, ose për ndonjë pretendim tjetër që lidhet në ndonjë mënyrë me përdorimin tuaj të shërbimit ose ndonjë produkti, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, ndonjë gabim ose lëshim në ndonjë përmbajtje, çdo humbje ose dëmtim i çfarëdo lloji i shkaktuar si rezultat i përdorimit të shërbimit ose ndonjë përmbajtjeje (ose produkti) të postuar, transmetuar, ose të vendosur në ndonjë mënyrë tjetër përmes shërbimit, edhe nëse këshillohet për mundësinë e tyre. Për shkak se disa shtete ose juridiksione nuk lejojnë përjashtimin ose kufizimin e përgjegjësisë për dëmet pasuese ose të rastësishme, në shtete ose juridiksione të tilla, përgjegjësia jonë do të kufizohet në masën maksimale të lejuar nga ligji.

SEKSIONI 15 – DËMSHPËRBLIMI

Ju pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani të padëmshme Jeteza Studios dhe filialet tona, partnerët, oficerët, drejtorët, agjentët, kontraktorët, licensuesit, ofruesit e shërbimeve, nënkontraktorët, furnitorët, praktikantët dhe punonjësit, të padëmshëm nga çdo pretendim ose kërkesë, përfshirë avokatë të arsyeshëm ‘tarifat, të bëra nga ndonjë palë e tretë për shkaqe që rrjedhin nga shkelja juaj e këtyre Kushteve të Shërbimit ose dokumenteve që ato përfshijnë me referencë, ose shkeljes tuaj të ndonjë ligji ose të drejtave të një pale të tretë.

SEKSIONI 16 – NDJESHMËRIA

Në rast se ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve të Shërbimit përcaktohet e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, një dispozitë e tillë do të jetë e zbatueshme në masën më të plotë të lejuar nga ligji në fuqi dhe pjesa e pazbatueshme do të konsiderohet e shkëputur nga këto Kushtet e Shërbimi, përcaktimi i tillë nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e ndonjë dispozite tjetër të mbetur.

SEKSIONI 17 – PËRFUNDIMI

Detyrimet e palëve të shkaktuara para datës së përfundimit do të mbijetojnë përfundimin e kësaj marrëveshje për të gjitha qëllimet.

Këto Kushte të Shërbimit janë efektive derisa të përfundohen nga ju ose ne. Ju mund t’i përfundoni këto Kushte të Shërbimit në çdo kohë duke na njoftuar se nuk dëshironi të përdorni më Shërbimet tona, ose kur pushoni së përdoruri faqen tonë të internetit.

Kushtet e Shërbimit
Ky website operohet nga Jeteza Studios. Përgjatë ëebsite-it, termat “ne”, “e jona” i referohen Jeteza Studios.

Jeteza Studios ofron këtë website, perfshirë informacione, pajisje dhe shërbime në dispozicionin tuaj, vetëm në rast se janë pranuar të gjitha kushtet, politikat dhe njoftimet e shënuara këtu. Duke vizituar faqen tone dhe/ose duke blerë dicka nga ne, ju angazhoheni në shërbimin tonë dhe bini dakort të jëni të detyruar nga termat dhe kushtet e mëposhtme (
“Kushtet e Shërbimit”, Kushtet), duke përfshirë kushtet shtesë dhe politika të referuara këtu dhe/ose të disponueshëm në një hiperlink. Këto Kushtet e Shërbimit janë për të gjithë përdoruesit e faqes, duke përfshirë pa kufizim përdoruesit që janë shfletuesit, shitësit, klientët, tregëtaret dhe/ose kontribuesit e përmbajtjes.

Ju lutemi lexoni Kushtet e Shërbimit me kujdes para se të përdorni faqen tonë. Duke aksesuar ose përdorur faqen tonë, ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushtë të Shërbimit. Nëse nuk bini dakort me të gjitha kushtet dhe rregullat e kësaj marrëveshjeje, atëherë ju nuk mund të aksesoni faqen tonë ose shërbimet tona. Nëse Kushtet e Shërbimit konsiderohen një ofertë, pranimi është ekspresivisht i limituar në këto Kushtet e Shërbimit.

Çdo tipar ose mjet i ri që i shtohet dyqanit aktual do t’i nënshtrohet gjithashtu Kushteve të Shërbimit. Ju mund të rishikoni versionin më aktual të kushteve të shërbimit në cdo kohë në këtë faqe. Ne rezervojmë të drejtën për të përditësuar, ndryshuar ose zvëndësuar ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit duke postuar përditësime dhe/ose ndryshime në faqen tonë të internetit. Përgjegjesia është e juaja të kontrolloni këtë faqe në mënyrë periodike për ndryshime. Përdorimi juaj i vazhdueshëm ose përdorimi i faqes në internet pas postimit të cdo ndryshimi përbën pranimin e atyre ndryshimeve.

Dyqani ynë është i vendosur në GoDaddy.com. Ata ofrojnë platformën e-commerce në internet që na lejon të shesim produktet dhe shërbimet tona tek ju.

SEKSIONI 1- KUSHTET E DYQANIT ONLINE
Duke rënë dakort me Kushtet e Shërbimit, ju përfaqësoni se jeni të paktën mosha e shumicës në shtetin tuaj ose vendin e qëndrimit, dhe na keni dhënë lejen tuaj që një nga minorenët tuaj të përdorë këtë faqe.

Ju nuk mund të përdorni produktet tona për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar dhe as nuk mundeni, në përdorimin e Shërbimit, të shkelni ndonjë ligj në juridiksionin tuaj (duke përfshirë por jo kufizuar në ligjet e së drejtës së autorit).

Ju nuk duhet të transmetoni ndonjë krimb ose virus ose ndonjë kod të një natyre shkatërruese.

Shkelja e ndonjë prej Kushteve do të rezultojë në përfundimin e menjëhershëm të Shërbimeve tuaja.

SEKSIONI 2 – KUSHTET E PËRGJITHSHME

Ne rezervojmë të drejtën t’i refuzojmë shërbimin kujtdo për ndonjë arsye në çdo kohë.

Ju e kuptoni që përmbajtja juaj (duke mos përfshirë informacionin e kartës së kreditit), mund të transferohet e pakriptuar dhe të përfshijë (a) transmetime në rrjete të ndryshme;(b) ndryshimet për t’iu përshtatur kërkesave teknike të rrjeteve ose pajisjeve lidhëse. Informacioni i kartës së kreditit është gjithmonë i koduar gjatë transferimit përmes rrjeteve.

Ju pranoni të mos riprodhoni, kopjoni, shisni, rishisni ose shfrytëzoni ndonjë pjesë të Shërbimit, përdorimin e shërbimit, qasjen në shërbim ose ndonjë kontakt në faqen e internetit përmes së cilës ofrohet shërbimi, pa leje të shkruar me shkrim .

Titujt e përdorur në këtë marrëveshje përfshihen vetëm për lehtësi dhe nuk do të kufizojnë ose ndikojnë në këto kushte.

SEKSIONI 3 – SAKTËSIA, PLOTËSIA DHE KOHA E INFORMACIONIT

Ne nuk jemi përgjegjës nëse informacioni i bërë i disponueshëm në këtë faqe nuk është i saktë, i plotë ose aktual. Materiali në këtë faqe është dhënë vetëm për informacion të përgjithshëm dhe nuk duhet të mbështetet në të ose të përdoret si baza e vetme për marrjen e vendimeve pa u konsultuar me burime primare, më të sakta, më të plota ose më në kohë të informacionit. Çdo mbështetje në materialin në këtë faqe është në rrezikun tuaj.

Kjo faqe mund të përmbajë informacione të caktuara historike. Informacioni historik,nuk është demosdoshmërisht i vërtetë dhe sigurohet vetëm për referencën tuaj. Ne rezervojmë të drejtën për të modifikuar përmbajtjen e kësaj faqe në çdo kohë, por nuk kemi asnjë detyrim për të përditësuar ndonjë informacion në faqen tonë. Ju pranoni që është përgjegjësia juaj të monitoroni ndryshimet në faqen tonë.

SEKSIONI 4 – MODIFIKIMET E SHËRBIMIT DHE ÇMIMET

Çmimet për produktet tona mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Ne rezervojmë të drejtën në çdo kohë për të modifikuar ose ndërprerë Shërbimin (ose ndonjë pjesë ose përmbajtjen e tij) pa njoftim në çdo kohë.

Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush ose ndaj ndonjë pale të tretë për ndonjë modifikim, ndryshim të çmimit, pezullim ose ndërprerje të Shërbimit.

SEKSIONI 5 – PRODUKTET OSE SHËRBIMET
(nëse aplikohet)

Disa produkte ose shërbime mund të jenë në dispozicion ekskluzivisht përmes faqes në internet. Këto produkte ose shërbime mund të kenë sasi të kufizuara dhe janë subjekt i kthimit ose shkëmbimit vetëm në përputhje me Politikën tonë të Kthimit.

Ne kemi bërë çdo përpjekje për të shfaqur sa më saktë që të jetë e mundur ngjyrat dhe imazhet e produkteve tona që shfaqen në dyqan. Ne nuk mund të garantojmë që shfaqja e çfarëdo ngjyre e monitorit të kompjuterit tuaj do të jetë e saktë.

Ne rezervojmë të drejtën, por nuk jemi të detyruar, të kufizojmë shitjet e produkteve ose shërbimeve tona tek çdo person, rajon gjeografik ose juridiksion. Ne mund ta ushtrojmë këtë të drejtë rast pas rasti. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar sasitë e çdo produkti ose shërbimi që ne ofrojmë. Të gjitha përshkrimet e produkteve ose çmimet e produkteve mund të ndryshojnë në çdo kohë pa njoftim, në gjykimin e vetëm prej nesh. Ne rezervojmë të drejtën për të ndërprerë çdo produkt në çdo kohë. Çdo ofertë për çdo produkt ose shërbim të bërë në këtë faqe është e pavlefshme kur është e ndaluar.

Ne nuk garantojmë që cilësia e ndonjë produkti, shërbimi, informacioni ose materiali tjetër të blerë ose marrë nga ju do të përmbushë pritjet tuaja, ose që çdo gabim në shërbim do të korrigjohet.

SEKSIONI 6 – KTHIMET E PËRGJITHSHME

Çdo porosi që ju dorëzohet do të jetë e një cilësie të kënaqshme. Sidoqoftë, nëse dorëzojmë një porosi që nuk është e një cilësie të kënaqshme, ju mund të:

a) na kontaktoni për një rimbursim të plotë brenda tridhjetë (15) ditëve nga dorëzimi; ose
b) na kontaktoni për një riparim ose zëvendësim.
Ne monitorojmë numrin e kthimeve të bëra nga klientët dhe kthimet e përsëritura do të shënohen dhe mund, sipas gjykimit tonë, të çojnë në mbylljen e llogarisë tuaj.

SEKSIONI 7 – SAKTËSIA E FATURIMIT DHE INFORMACIONET E LLOGARISË

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë çdo porosi që bëni me ne. Ne, sipas gjykimit tonë të vetëm, mund të kufizojmë ose anulojmë sasitë e blera për person, për familje ose për porosi. Këto kufizime mund të përfshijnë porosi të vendosura nga ose nën të njëjtën llogari të klientit, të njëjtën kartë krediti dhe / ose porosi që përdorin të njëjtën adresë faturimi dhe / ose transporti. Në rast se ne bëjmë një ndryshim ose anulojmë një porosi, ne mund të përpiqemi t’ju njoftojmë duke kontaktuar e-mail dhe / ose adresën e faturimit / numrin e telefonit të dhënë në kohën kur është bërë porosia. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar ose ndaluar porositë që, sipas gjykimit tonë, duket se vendosen nga tregtarët, shitësit ose shpërndarësit.

Ju pranoni të siguroni informacionin e llogarisë aktuale, të plotë dhe të saktë për të gjitha blerjet e bëra në dyqanin tonë. Ju pranoni të përditësoni menjëherë llogarinë tuaj dhe informacione të tjera, duke përfshirë adresën tuaj të postës elektronike dhe numrat e kartave të kreditit dhe datat e skadimit, në mënyrë që të mund të përfundojmë transaksionet tuaja dhe t’ju kontaktojmë sipas nevojës.

Për më shumë detaje, ju lutemi rishikoni Politikën tonë të Kthimit.

SEKSIONI 8 – MJETET OPSIONALE

Ne mund t’ju ofrojmë mundësinë e përdorimit të mjeteve nga palë të treta, mbi të cilat as nuk monitorojmë dhe as nuk kemi ndonjë kontroll. Ju e pranoni që ne të sigurojmë akses në mjete të tilla “siç janë” dhe “si të disponueshme” pa ndonjë garanci, përfaqësim ose kusht të çfarëdo lloji dhe pa asnjë miratim. Ne nuk do të kemi asnjë përgjegjësi nga çfarëdo që të lindë ose që lidhet me përdorimin tuaj të mjeteve opsionale të palëve të treta.

Çdo përdorim nga ju i mjeteve opsionale të ofruara përmes faqes në internet është plotësisht në rrezik dhe diskrecionin tuaj dhe duhet të siguroheni që jeni njohur me aprovimin e kushteve mbi të cilat sigurohen mjetet nga ofruesi përkatës i palës së tretë.

Ne gjithashtu mund, në të ardhmen, të ofrojmë shërbime të reja dhe / ose veçori përmes faqes në internet (përfshirë, lëshimin e mjeteve dhe burimeve të reja). Karakteristikat dhe / ose shërbimet e tilla të reja gjithashtu do t’i nënshtrohen këtyre Kushteve të Shërbimit.

SEKSIONI 9 – LIDHJET E PALËVE TË TRETA

Përmbajtje, produkte dhe shërbime të caktuara të disponueshme përmes shërbimit tonë mund të përfshijnë materiale nga palë të treta. Lidhjet e palëve të treta në këtë faqe mund t’ju drejtojnë në faqet e internetit të palëve të treta që nuk janë të lidhura me ne.

Ne nuk jemi përgjegjës për shqyrtimin ose vlerësimin e përmbajtjes ose saktësisë dhe nuk garantojmë dhe nuk do të kemi asnjë përgjegjësi për çdo material ose faqe në internet të palëve të treta, ose për ndonjë material, produkt ose shërbim tjetër të palëve të treta. Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë dëm ose dëmtim në lidhje me blerjen ose përdorimin e mallrave, shërbimeve, burimeve, përmbajtjes ose ndonjë transaksioni tjetër të bërë në lidhje me ndonjë faqe në internet të palëve të treta.

Ju lutemi rishikoni me kujdes politikat dhe praktikat e palës së tretë dhe sigurohuni që t’i kuptoni ato para se të përfshiheni në ndonjë transaksion. Ankesat, pretendimet, shqetësimet ose pyetjet në lidhje me produktet e palëve të treta duhet t’i drejtohen palës së tretë.

SEKSIONI 10 – KOMENTET E PËRDORUESIT, KTHIMI DHE PARAQITJET E TJERA

Nëse, me kërkesën tonë, ju dërgoni paraqitje të caktuara specifike (për shembull paraqitje të konkursit) ose mes një kërkese nga ne ju dërgoni ide krijuese, sugjerime, propozime, plane ose materiale të tjera, qoftë në internet, me email, me postë, ose ndryshe (kolektivisht, ‘komente’), ju pranoni që ne, në çdo kohë, pa kufizime, të modifikojmë, kopjojmë, botojmë, shpërndajmë, përkthejmë ose përdorim çdo koment që ju na përcjellni. Ne nuk jemi dhe nuk do të kemi asnjë detyrim (1) të mbajmë çdo koment në konfidencë; (2) të paguajmë kompensim për çdo koment; ose (3) për t’iu përgjigjur çdo komenti.

Ne mund, por nuk kemi asnjë detyrim për të monitoruar, redaktuar ose hequr përmbajtje që ne vendosim në diskrecionin tonë të cilat janë të paligjshme, ofenduese, kërcënuese, shpifëse, pornografike, të pahijshme ose ndryshe të kundërshtueshme ose që shkel pronën intelektuale të ndonjë pale ose të këtyre Kushteve të Shërbimit.

Ju pranoni që komentet tuaja nuk do të shkelin asnjë të drejtë të ndonjë pale të tretë, duke përfshirë të drejtat e autorit, markën tregtare, privatësinë, personalitetin, të drejtën personale ose të pronës. Ju më tej bini dakord që komentet tuaja nuk do të përmbajnë material shpifës ose ndryshe të paligjshëm, abuziv ose të pahijshëm, ose që përmbajnë ndonjë virus kompjuteri ose problem tjetër që në ndonjë mënyrë mund të ndikojë në funksionimin e shërbimit ose ndonjë faqe në internet të lidhur me të. Ju nuk mund të përdorni një adresë të rremë të postës elektronike, të pretendoni se jeni dikush tjetër përveç vetes tuaj, ose ndryshe të na mashtroni ne ose palët e treta për origjinën e ndonjë komenti. Ju jeni përgjegjës për çdo koment që bëni dhe saktësinë e tyre. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për çdo koment të postuar nga ju ose ndonjë palë e tretë.

SEKSIONI 11 – INFORMACIONET PERSONALE

Paraqitja juaj e informacionit personal përmes dyqanit rregullohet nga Politika jonë e Privatësisë.

SEKSIONI 12 – GABIMET, PASAKTËSITË DHE HEQJET

Ndonjëherë mund të ketë informacion në faqen tonë ose në shërbim që përmban gabime tipografike ose pasaktësi që mund të lidhen me përshkrimet e produkteve, çmimet, promovimet, ofertat, tarifat e transportit të produkteve, kohën e tranzitit dhe disponueshmërinë. Ne rezervojmë të drejtën për të korrigjuar çdo gabim, pasaktësi ose lëshim, dhe për të ndryshuar ose përditësuar informacionin ose anuluar porositë nëse ndonjë informacion në Shërbim ose në ndonjë faqe në internet të lidhur është i pasaktë në çdo kohë pa njoftim paraprak (përfshirë edhe pasi të keni dorëzuar porosinë tuaj) .

Ne nuk marrim asnjë detyrim për të përditësuar, ndryshuar ose sqaruar informacionin në Shërbim ose në ndonjë faqe në internet të lidhur, duke përfshirë, informacionin e çmimit, vetëm siç kërkohet nga ligji. Asnjë përditësim ose datë freskimi e specifikuar në shërbim ose në ndonjë faqe në internet të lidhur, nuk duhet të merret për të treguar që të gjitha informacionet në Shërbim ose në ndonjë faqe në internet të lidhur janë modifikuar ose përditësuara.

SEKSIONI 13 – PËRDORUESIT E NDALUAR

Përveç ndalimeve të tjera të përcaktuara në Kushtet e Shërbimit, ju ndalohet të përdorni ëebsite-in ose përmbajtjen e saj: (a) për ndonjë qëllim të paligjshëm; (b) të kërkojë të tjerët për të kryer ose marrë pjesë në ndonjë veprim të paligjshëm; (c) të shkelë çdo rregullore ndërkombëtare, federale, provinciale ose shtetërore, rregulla, ligje ose urdhëresa lokale; (d) të shkelim të drejtat tona të pronësisë intelektuale ose të drejtat e pronës intelektuale të të tjerëve; (e) të ngacmojë, abuzojë, ofendojë, dëmtojë, shpifë, poshtërojë, frikësojë ose diskriminojë bazuar në gjini, orientim seksual, fe, etni, racë, moshë, origjinë kombëtare ose paaftësi; (f) të paraqesë informacion të rremë ose mashtrues; (g) të ngarkojë ose transmetojë viruse ose çdo lloj kodi tjetër me qëllim të keq që do të mund të përdoret në ndonjë mënyrë që do të ndikojë në funksionalitetin ose funksionimin e Shërbimit ose të ndonjë faqeje të lidhur, faqeve të tjera të internetit; (h) për të mbledhur ose gjurmuar informacionin personal të të tjerëve; (i) për të postuar spam, phish, pharm, pretekst, merimangë, zvarritje ose gërvishtje; (j) për ndonjë qëllim të turpshëm ose imoral; ose (k) të ndërhyjë ose të anashkalojë tiparet e sigurisë së Shërbimit ose ndonjë faqe në internet të lidhur, faqe të tjera interneti, ose internet. Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim përdorimin tuaj të shërbimit ose ndonjë faqe në internet të lidhur për shkeljen e ndonjë prej përdorimeve të ndaluara.

SEKSIONI 14 -DEKLARATA E GARANCIVE, KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

Ne nuk garantojmë ose përfaqësojmë që përdorimi juaj i shërbimit tonë do të jetë i pandërprerë, në kohë, i sigurt ose pa gabime.

Ne nuk garantojmë që rezultatet që mund të merren nga përdorimi i shërbimit do të jenë të sakta ose të besueshme.

Ju pranoni që herë pas here ne mund ta heqim shërbimin për periudha të pacaktuara kohore ose ta anulojmë shërbimin në çdo kohë, pa ju njoftuar.

Ju shprehimisht bini dakort që përdorimi juaj ose pamundësia e përdorimit të shërbimit është në rrezikun tuaj. Shërbimi dhe të gjitha produktet dhe shërbimet e ofruara për ju sigurohen ‘siç është’ dhe ‘siç është e disponueshme’ për përdorimin tuaj, pa ndonjë përfaqësim, garanci ose kushte të çfarëdo lloji, qoftë shprehës ose nënkuptuar, duke përfshirë të gjitha garancitë e nënkuptuara ose kushtet e tregtisë, cilësinë e tregtueshme, aftësinë për një qëllim të veçantë, qëndrueshmëri, titull, dhe mos-shkelje.

Në asnjë rast Jeteza Studios, drejtorët, oficerët, punonjësit, bashkëpunëtorët, agjentët, kontraktorët, praktikantët, furnitorët, ofruesit e shërbimeve ose licensuesit tanë nuk do të jenë përgjegjës për çdo dëmtim, humbje, pretendim ose ndonjë drejtpërdrejtë, indirekt, incidental, ndëshkues, të veçantë, ose dëme pasuese të çdo lloji, duke përfshirë, pa kufizim fitimet e humbura, të ardhurat e humbura, kursimet e humbura, humbjen e të dhënave, kostot e zëvendësimit ose ndonjë dëm të ngjashëm, qoftë i bazuar në kontratë, shkelje (përfshirë neglizhencën), përgjegjësi të rreptë ose ndryshe, që rrjedhin nga përdorimi juaj i ndonjë prej shërbimeve ose ndonjë produkti të prokuruar duke përdorur shërbimin, ose për ndonjë pretendim tjetër që lidhet në ndonjë mënyrë me përdorimin tuaj të shërbimit ose ndonjë produkti, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, ndonjë gabim ose lëshim në ndonjë përmbajtje, çdo humbje ose dëmtim i çfarëdo lloji i shkaktuar si rezultat i përdorimit të shërbimit ose ndonjë përmbajtjeje (ose produkti) të postuar, transmetuar, ose të vendosur në ndonjë mënyrë tjetër përmes shërbimit, edhe nëse këshillohet për mundësinë e tyre. Për shkak se disa shtete ose juridiksione nuk lejojnë përjashtimin ose kufizimin e përgjegjësisë për dëmet pasuese ose të rastësishme, në shtete ose juridiksione të tilla, përgjegjësia jonë do të kufizohet në masën maksimale të lejuar nga ligji.

SEKSIONI 15 – DËMSHPËRBLIMI

Ju pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani të padëmshme Jeteza Studios dhe filialet tona, partnerët, oficerët, drejtorët, agjentët, kontraktorët, licensuesit, ofruesit e shërbimeve, nënkontraktorët, furnitorët, praktikantët dhe punonjësit, të padëmshëm nga çdo pretendim ose kërkesë, përfshirë avokatë të arsyeshëm ‘tarifat, të bëra nga ndonjë palë e tretë për shkaqe që rrjedhin nga shkelja juaj e këtyre Kushteve të Shërbimit ose dokumenteve që ato përfshijnë me referencë, ose shkeljes tuaj të ndonjë ligji ose të drejtave të një pale të tretë.

SEKSIONI 16 – NDJESHMËRIA

Në rast se ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve të Shërbimit përcaktohet e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, një dispozitë e tillë do të jetë e zbatueshme në masën më të plotë të lejuar nga ligji në fuqi dhe pjesa e pazbatueshme do të konsiderohet e shkëputur nga këto Kushtet e Shërbimi, përcaktimi i tillë nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e ndonjë dispozite tjetër të mbetur.

SEKSIONI 17 – PËRFUNDIMI

Detyrimet e palëve të shkaktuara para datës së përfundimit do të mbijetojnë përfundimin e kësaj marrëveshje për të gjitha qëllimet.

Këto Kushte të Shërbimit janë efektive derisa të përfundohen nga ju ose ne. Ju mund t’i përfundoni këto Kushte të Shërbimit në çdo kohë duke na njoftuar se nuk dëshironi të përdorni më Shërbimet tona, ose kur pushoni së përdoruri faqen tonë të internetit.

Nëse në gjykimin tonë të vetëm nuk arrini, ose dyshojmë se keni dështuar, të respektoni ndonjë kusht ose dispozitë të këtyre Kushteve të Shërbimit, ne gjithashtu mund ta përfundojmë këtë marrëveshje në çdo kohë pa njoftim dhe ju do të mbani përgjegjësi për të gjitha shumat e duhura deri dhe duke përfshirë datën e përfundimit; dhe / ose në përputhje me rrethanat mund t’ju refuzojnë aksesin në Shërbimet tona (ose ndonjë pjesë të tyre).

SEKSIONI 18 – MARRRËVESHJA

Dështimi prej nesh për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të përbëjë heqje dorë nga e drejta ose dispozita e tillë.

Këto Kushte të Shërbimit dhe çdo politikë ose rregulla operative e postuar nga ne në këtë sit ose në lidhje me Shërbimin përbën të gjithë marrëveshjen dhe mirëkuptimin midis jush dhe nesh dhe rregullon përdorimin tuaj të Shërbimit, duke zëvendësuar çdo marrëveshje paraprake ose bashkëkohore, komunikim dhe propozim , qoftë me gojë apo me shkrim, midis jush dhe nesh (përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo version paraprak të Kushteve të Shërbimit).

Çdo paqartësi në interpretimin e këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të interpretohet kundër palës hartuese.

SEKSIONI 19 – LIGJI QEVERISËS

Këto Kushte të Shërbimit dhe çdo marrëveshje tjetër përmes së cilës ne ju ofrojmë Shërbime do të bazohen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë.

SEKSIONI 20 – NDRYSHIME NË KUSHTET E SHËRBIMIT

Ju mund të rishikoni versionin më aktual të Kushteve të Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe.

Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë të vetëm, për të përditësuar, ndryshuar ose zëvendësuar ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit duke postuar përditësimë dhe ndryshime në faqen tonë të internetit. Përgjegjësia është e juaja të kontrolloni faqen tonë të internetit në mënyrë periodike për ndryshime. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i faqes tonë të internetit pas postimit të çdo ndryshimi në këto Kushte të Shërbimit përbën pranimin e atyre ndryshimeve.

SEKSIONI 21 – PRONËSIA, PËRDORIMI DHE TË DREJTAT E PRONËS INTELEKTUALE

Kjo faqe interneti dhe të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale në të, duke përfshirë tekstet, grafikë, fotografi duke përfshirë të gjitha të drejtat e imazhit, video, logot, markat tregtare, vepra arti, tingujt, muzika, ndërfaqet e përdoruesit, ndërfaqet vizuale dhe kodin kompjuterik janë në pronësi të Jeteza Studios (ose është i licencuar në Jeteza Studios).

Kjo përmbajtje përfshin dizajnin, strukturën, përzgjedhjen, koordinimin, shprehjen, “pamjen dhe ndjesinë” dhe rregullimin e saj. Përmbajtja mbrohet nga e drejta e autorit, marka tregtare dhe të gjitha të drejtat e tjera të pronës intelektuale të çdo lloji, pavarësisht nëse ato janë të regjistruara ose të paregjistruara (kudo në botë) dhe nuk ju lejohet të kopjoni, riprodhoni, ribotoni, ngarkoni, postoni, shfaqni publikisht, përktheni, transmetoni ose shpërndani këtë përmbajtje në asnjë mënyrë pa lejen paraprake me shkrim të Jeteza Studios.

Jeteza Studios rezervon të gjitha të drejtat tona në çdo pronë intelektuale në lidhje me këto terma dhe kushte.

SEKSIONI 22 – INFORMACIONET E KONTAKTIT

Pyetjet në lidhje me Kushtet e Shërbimit duhet të na dërgohen në jetezastudios@gmail.com

SEKSIONI 18 – MARRRËVESHJA

Dështimi prej nesh për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të përbëjë heqje dorë nga e drejta ose dispozita e tillë.

Këto Kushte të Shërbimit dhe çdo politikë ose rregulla operative e postuar nga ne në këtë sit ose në lidhje me Shërbimin përbën të gjithë marrëveshjen dhe mirëkuptimin midis jush dhe nesh dhe rregullon përdorimin tuaj të Shërbimit, duke zëvendësuar çdo marrëveshje paraprake ose bashkëkohore, komunikim dhe propozim , qoftë me gojë apo me shkrim, midis jush dhe nesh (përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo version paraprak të Kushteve të Shërbimit).

Çdo paqartësi në interpretimin e këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të interpretohet kundër palës hartuese.

SEKSIONI 19 – LIGJI QEVERISËS

Këto Kushte të Shërbimit dhe çdo marrëveshje tjetër përmes së cilës ne ju ofrojmë Shërbime do të bazohen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë.

SEKSIONI 20 – NDRYSHIME NË KUSHTET E SHËRBIMIT

Ju mund të rishikoni versionin më aktual të Kushteve të Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe.

Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë të vetëm, për të përditësuar, ndryshuar ose zëvendësuar ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit duke postuar përditësimë dhe ndryshime në faqen tonë të internetit. Përgjegjësia është e juaja të kontrolloni faqen tonë të internetit në mënyrë periodike për ndryshime. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i faqes tonë të internetit pas postimit të çdo ndryshimi në këto Kushte të Shërbimit përbën pranimin e atyre ndryshimeve.

SEKSIONI 21 – PRONËSIA, PËRDORIMI DHE TË DREJTAT E PRONËS INTELEKTUALE

Kjo faqe interneti dhe të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale në të, duke përfshirë tekstet, grafikë, fotografi duke përfshirë të gjitha të drejtat e imazhit, video, logot, markat tregtare, vepra arti, tingujt, muzika, ndërfaqet e përdoruesit, ndërfaqet vizuale dhe kodin kompjuterik janë në pronësi të Jeteza Studios (ose është i licencuar në Jeteza Studios).

Kjo përmbajtje përfshin dizajnin, strukturën, përzgjedhjen, koordinimin, shprehjen, “pamjen dhe ndjesinë” dhe rregullimin e saj. Përmbajtja mbrohet nga e drejta e autorit, marka tregtare dhe të gjitha të drejtat e tjera të pronës intelektuale të çdo lloji, pavarësisht nëse ato janë të regjistruara ose të paregjistruara (kudo në botë) dhe nuk ju lejohet të kopjoni, riprodhoni, ribotoni, ngarkoni, postoni, shfaqni publikisht, përktheni, transmetoni ose shpërndani këtë përmbajtje në asnjë mënyrë pa lejen paraprake me shkrim të Jeteza Studios.

Jeteza Studios rezervon të gjitha të drejtat tona në çdo pronë intelektuale në lidhje me këto terma dhe kushte.

SEKSIONI 22 – INFORMACIONET E KONTAKTIT

Pyetjet në lidhje me Kushtet e Shërbimit duhet të na dërgohen në jetezastudios@gmail.com